அறிஞர் அண்ணாவின் சொற்பொழிவுகள்
உலகத் தமிழ் மாநாடு – 1968