அறிஞர் அண்ணாவின் சொற்பொழிவுகள்
அண்ணா முதலமைச்சரான பிறகு
மக்களுக்கு ஆற்றிய வானொலி உரை (1967)