அறிஞர் அண்ணாவின் சொற்பொழிவுகள்
எழுச்சி நாள் உரை
(சேலம் உருக்காலை மற்றும்
தூத்துக்குடி ஆழ்கடல் திட்டம் சம்மந்தமாக)