1960 - 1969

பாகம் - 1

     
இரண்டாவது மகன் இளங்கோவன் - 1960
 
1961
 
பெயரன் - மலர்வண்ணன் - 1966
எம்.ஜி.ஆர்.