1960 - 1969

பாகம் - 9

அமெரிக்காவிலிருந்து திரும்புதல் - 1968
அமெரிக்காவிலிருந்து திரும்புதல் - 1968
சிகிச்சைக்கு பின்பு - 1968
சிகிச்சைக்கு பின்பு - 1968
பெயரனுடன் - 1968
வி.வி.கிரி., ஆர்.வெங்கட்ராமன் - பொருட்காட்சி - 1968
அமெரிக்க சிகிச்சைக்குப் பிறகு சென்னை திரும்புதல் - 1968
நாவலர், பேராசிரியர் - 1968நாவலர், பேராசிரியர் - 1968
பக்தவச்சலத்துடன்