1909 - 1919
காஞ்சியில் 1909-ல் பிறந்து 1969-ல் மறைந்தார்.
சிற்றன்னை இராசாமணி அம்மையார்(தொத்தா)
தமக்கை நாகரத்தினம் அம்மையார்
பச்சையப்பர் தொடக்கப்பள்ளியில், அண்ணா