1930 - 1939
பச்சையப்பர் கல்லூரியில் அண்ணா - 1930
பச்சையப்பர் கல்லூரியில் அண்ணா - 1929-34
கல்லூரி நண்பர்களுடன் அண்ணா - 1933
அண்ணா படித்த நூலகம்
அண்ணா பயன்படுத்திய கன்னிமாரா நூலகம்
1934
அண்ணா 1930
ராபின்சன் பூங்கா
அண்ணா ஆசிரியராகப் பணியாற்றிய - தொண்டை மண்டலபள்ளி - 1935
எம்.ஏ.பட்டதாரி 1934
காஞ்சியில் அண்ணாவின் நூலகம்
அண்ணா துணை ஆசிரியர் 1937-1940
அண்ணா துணை ஆசிரியர் 1937-1940

1937-ல்
1937-ல்
1938-ல்
அண்ணா - ஈ.வெ.கி. சம்பத்
1939-ல்