பாராளுமன்றம்

 
பொருள்
காலம்
1 Launching the Offensive (Anna's First Speech in Rajya Sabha) Apr-62
2 டெல்லியில் அண்ணாவின் முதல் முழுக்கம்
(Launching the Offensive - தமிழாக்கம்)
1-May-62
3 Quo Vadis 22-Jun-62
4

திராவிட நாடு இலட்சியயப் பயணம்!
(Quo Vadis - சிறு பகுதி தமிழாக்கம்)

22-Jun-62
5 Let us March as One People 12-Nov-62
6

சீன ஆக்கிரமிப்புப் பற்றிய விவாதம் - 12.11.62
(Let us March as One People - தமிழாக்கம்)

12-Nov-62
7 மாநிலங்கள் அவையில் - 12.11.62 12-Nov-62
8 CARRY ON! BUT REMEMBER....!! 25-Jan-63
9

பிரிவினைத் தடை மசோதா பற்றி அண்ணா
(CARRY ON! BUT REMEMBER - தமிழாக்கம்)

25-Jan-63
10 An Appeal to Conscience May-63
11 Call my State Tamil Nadu May-63
12 Resisting the Hindi Menace May-63
13 இந்தித் திணிப்பை எதிர்த்து அண்ணா 25-Aug-63
14 Secession and Sovereignty Dec-63
15 Debacle on the Food Front Sep-64
16 A Stateless people Dec-64
17 Unity or Uniformity Mar-65
18 ஆட்சி மொழிப் பிரச்சினை 4-Mar-65
19 Reappraisal of Foreign Policy Nov-65
20 Stock Taking Feb-66
22 ஆளுங்கட்சிக்கு அறைகூவல் 23-Feb-66
23 Colossal taxation and Meagre Returns Apr-66
24 A Thought Provoking Speech -