பேரறிஞர் அண்ணாவின் பேட்டிகள்

 
பொருள்
காலம்
1 இந்தியாவும் திராவிட நாடும் 11-Oct-50
2 திராவிட அரசு 30-Dec-50
3 பாபா - அண்ணா உரையாடல் 19 56
4 தி.மு.க. நிலை 17-Jul-65
5 நல்லவர் விரும்பும் தொடர்பு 17-Jul-65
6 அரசியலறிவும் உணர்வும் 14-Feb-67
7 இயன்றதைச் செய்வோம் இயலாததை விடுவோம் 24-Feb-67
8 துணை அமைச்சர்கள் 6-Mar-67
9 தவறு செய்தபோது திருத்துங்கள் 7-Mar-67
10 பிரச்சனைகள் பல 7-Mar-67
11 பர்மா அரிசி 6-Apr-67
12 மதுவிலக்கு April '67
13 ஒரே கட்சி ஆட்சி இந்தியாவிற்கு ஏற்றதல்ல 12-Apr-67
14 இலட்சிய அரசு 20-Apr-67
15 மும்மொழித் திட்டம் 3-Feb-68
16 போப் சந்திப்பு 15-Apr-68
17 அரிய அமெரிக்கப் பயணம் 15-Apr-68
18 அனைவரும் விரும்பிய பேட்டி 22-Apr-68
19 கூட்டு அமைச்சரவை 25-Apr-68
20 ஆவலும் ஆர்வமும் 25-Apr-68
21 வானொலிப் பேட்டியில் அண்ணா பாராட்டு 27-Apr-68
22 அண்ணா உரையாடல் 8-May-68
23 ஹாங்கங்கில் அறிஞர் அண்ணா 10-May-68
24 மொழி உள்ளிட்ட பல பிரச்சினைகள் 2-Jun-68
25 நிர்வாகமும் கட்சித் தலையீடும் 13-Jul-68
26 நான்காம் ஐந்தாண்டுத் திட்டப் பணிகள் September '68