1960 - 1969
பாகம் - 1

     
இளங்கோவன் - அண்ணா - 1960
 
1961
 
பெயரன் - மலர்வண்ணன் - 1966