1960 - 1969
பாகம் - 3

அண்ணா, சரோசா, பரிமளம், அண்ணி
பரிமளம் - நண்பர்கள்
சரோசா - பரிமளம்
பெயரன் மலர்வண்ணன் - 1966
மலர்வண்ணன்
அண்ணா குடும்பம்
கண்மணி
அண்ணா குடும்பம் - 1966
     
அம்மாவிடம் வாழ்த்து
குடும்பம்
குடும்பம்