1960 - 1969
பாகம் - 6

நெடுஞ்செழியன், அன்பழகன் - 1968
கலைஞர் கருணாநிதி
சி.சுப்பிரமணியம் - 1968
அண்ணா - வரைந்த படம் - 1964
வெளிநாட்டுத் தலைவர்களுடன் - 1968
வெளிநாட்டுத் தலைவர்களுடன் - 1968
மதியழகன், நம்பூதிரி பாட், நிஜலிங்கப்பா - 1968
எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமி
வெளிநாட்டுத் தலைவர்களுடன் - 1968
வெளிநாட்டுத் தலைவர்களுடன் - 1968
பெரியார், வீரமணி - 1968
மொரார்ஜி தேசாய்
ஆச்சாரியார் துளசி
வெளிநாட்டுத் தலைவர்களுடன் - 1968
மதியழகன் - அண்ணா
கே.கே.ஷா - 1968